Atatürk Mh. Ekincioğlu Sk. No:2/3 Ataşehir İstanbul
0216 572 34 30

Müşteri Açık Rıza Formu

MÜŞTERİ AÇIK RIZA FORMU

POS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET” veya POS BİLİŞİM” olarak adlandırılacaktır.) tarafından.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde;

1. Veri sorumlusu sıfatıyla POS BİLİŞİM veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler aşağıda belirtilen kişisel verilerimin hangi amaçlarla işlenebileceği konusunda bilgilendirildiğimi ve açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Veri GruplarıKişisel Veriler ( özel nitelikli olanlar da dahil)Veri İşleme Amaçları
Fiziksel Mekân Güvenliği BilgisiKamera kayıtları ile kaydedilen görüntülerFiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görsel ve İşitsel KayıtlarPOS BİLİŞİM in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolarTaşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Sağlık VerisiPandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığıYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

2. Yukarıda belirtilen verilerim aşağıda belirtilen amaç kapsamında aktarılabileceği konusunda bilgilendirildiğimi ve açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Alıcı GrubuAktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıPandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıKanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla

3. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; POS BİLİŞİM yetkilisine başvurarak kendim ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerimiz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhimize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğu konusunda bilgilendirildim.

4. Yukarıda belirtilen haklarımı kullanmak için (www.posbilisim.com.tr) internet adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını ya da el yazılı ve imzalı dilekçemi Atatürk Mh. Ekincioğlu Sk. No:2/3 34758 Ataşehir / İSTANBULadresinde bulunan POS BİLİŞİMin İnsan Kaynakları Birimine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğum konusunda bilgilendirildim. Ayrıca, POS BİLİŞİM ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri POS BİLİŞİMe bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Yukarıdaki Kişisel Verilerin Toplanma Prosedürünün tamamını ve internet sitesi üzerinden erişime sunulan Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı, KVKK’nun 6/1  maddesinde  sayılan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, ilgili Kanunlarda  belirtilen amaç, usul ve esaslar çerçevesinde  işlenmesini, paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını açık rızam ile kabul ediyorum.

ONAM Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:

…………………………………………………………………..

İşbu Prosedürün bir kopyası tarafımdan teslim alınmıştır.

Müşteri Adı Soyadı:………………………………………..

İmza:………………………

Tarih: ……./……./………

WhatsApp WhatsApp Destek