Atatürk Mh. Ekincioğlu Sk. No:2/3 Ataşehir İstanbul
0216 572 34 30

Müşteri Aydınlatma Ve Bilgilendirme Metni

MÜŞTERİ AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla POS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET” veya “POS BİLİŞİM” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

“POS BİLİŞİM” e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz  Müşterilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1. Veri Kategorizasyonu 

Veri Grupları  Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik Bilgisi  Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası
İletişim Bilgisi  Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, kep adresi, ip adresi, log kayıtları
Finans Bilgisi  Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi  Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
Cinsiyet Bilgisi  Cinsiyet
Görsel ve İşitsel Kayıtlar  “POS BİLİŞİM” in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri

( işyeri sayılan) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar

Hukuki İşlem Bilgisi  Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler
Müşteri işlem Bilgisi  Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi
Pazarlama Verisi   Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları
Sağlık Verisi (Özel nitelikli veri)   Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Finans Bilgileri
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri İşlem Bilgisi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Cinsiyet
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Görsel ve işitsel kayıtları
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki İşlem Bilgisi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Cinsiyet
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Cinsiyet
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Sağlık
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Alıcı Grubu Aktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
 • Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)
 • Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi
 • Mali kayıtların denetlenmesi
İş ortağı(mali müşavir)
 • Finansal ve  mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.
İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)
 • Sigorta İşlemlerinin Takibi
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
 • Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi, Nakliye Şirketi )
 • Mal Sevkiyatı yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi
Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi Şirketi)
 • Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için
Hissedarlar
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)
 • Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
Özel Hukuk Tüzel Kişisi
 • Sözleşme konusu faaliyetlerin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, POS BİLİŞİM” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “POS BİLİŞİM” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-) Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-) Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

😎 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.posbilisim.com.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile POS BİLİŞİMe iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

            Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.posbilisim.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya kvkk@posbilisim.com.tr adresimize iletebilirsiniz.

WhatsApp WhatsApp Destek